Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Zodra u het inschrijfformulier (hierna; Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; Lid) van Healthcenter-Haaksbergen. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Voorwaarden

Healthcenter-Haaksbergen is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden (algemene voorwaarden) te wijzigen. Healthcenter-Haaksbergen zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

3. Contractduur

4. Lidmaatschapsgelden

5. Lidmaatschappen

6. Privacy

Healthcenter-Haaksbergen verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookie instellingen wijzigen

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

8. Openingstijden

Healthcenter-Haaksbergen behoudt zich het recht voor om Healthcenter-Haaksbergen te sluiten met een maximum van 14 dagen in de zomervakantie en alle feestdagen. Tevens behoudt Healthcenter-Haaksbergen het recht om jaarlijks in de maanden juli en augustus het rooster aan te passen. Healthcenter-Haaksbergen mag, indien noodzakelijk het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, docenten en groepsgrootte.

9. Aansprakelijkheid

10. Huishoudelijk regelement

Voor de dagelijkse gang van zaken in en rond het gebouw van Healthcenter-Haaksbergen is van toepassing het huishoudelijk regelement waarvan de inhoud door de ondertekening van dit formulier bekent dient te zijn bij het Lid c.q. diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

11. Slotbepalingen

Probeer ons uit

14 dagen gratis

Meld je nu aan!